هاست لینوکس فرانسه

هاست 1GB

- 1000 مگایابت فضای میزبانی
- 10000 مگایابت پهنای باند
- 1 عدد بانک اطلاعاتی
- 10 اکانت ایمیل
- پارک دامین نامحدود
- ساب دامین نامحدود
- کنترل پانل دایرکت ادمین

هاست 2GB

- 2000 مگایابت فضای میزبانی
- 20000 مگایابت پهنای باند
- 3 عدد بانک اطلاعاتی
- 15 اکانت ایمیل
- پارک دامین نامحدود
- ساب دامین نامحدود
- کنترل پانل دایرکت ادمین

هاست 5GB

- 5000 مگایابت فضای میزبانی
- 50000 مگایابت پهنای باند
- 10 عدد بانک اطلاعاتی
- 20 اکانت ایمیل
- پارک دامین نامحدود
- ساب دامین نامحدود
- کنترل پانل دایرکت ادمین

هاست 10GB

- 10000 مگایابت فضای میزبانی
- 100000 مگایابت پهنای باند
- 20 عدد بانک اطلاعاتی
- 50 اکانت ایمیل
- پارک دامین نامحدود
- ساب دامین نامحدود
- کنترل پانل دایرکت ادمین