هاست لینوکس سازمانی

یک گیگابایت

- 1000 مگابایت فضای میزبانی
- 50000 مگابایت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 10 اکانت ایمیل
- پارک نامحدود دامنه

دو گیگابایت

- 2000 مگابایت فضای میزبانی
- 70000 مگابایت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- 15 اکانت ایمیل
- پارک نامحدود دامنه

پنج گیگابایت

- 5000 مگابایت فضای میزبانی
- 80000 مگابایت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- پارک نامحدود دامن

ده گیگابایت

- 5000 مگابایت فضای میزبانی
- 20000 مگابایت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- پارک نامحدود دامنه